Dagens Datum

Senaste Nytt

Enad opposition fick majoriteten att backa

Gatubild från det som idag är centrala Bjuv. Norra Storgatan.

POLITIK På torsdagens möte i Bjuvs kommunfullmäktige hände något ovanligt. I två tunga frågor gick nämligen oppositionen ihop och yrkade på återremiss. Sådant händer inte varje dag i S-dominerade Bjuv.

Frågorna som nu ska utredas på nytt gällde en höjning med 17,7 procent av VA-taxan för att fylla i de hål i kassakistan som både Findus nedläggning med minskad vattenförbrukning och de svåra översvämningarna förra sommaren, inneburit. Samt frågan om en neddragning på Tekniska enheten med motsvarande 2 miljoner kronor.

Kommunchefen Christer Pålsson fick politikens uppdrag att ta fram förslag på hur man kan minska driftkostnaderna med 0,4 % eller 3,2 mnkr av budgeten som majoriteten redan har fått igenom i Kommunfullmäktige. Kommunchefens förslag på besparingar är i korthet att minska Tekniska utskottet med 2,350 mnkr och att därtill ta 850 000 kr från återbetalning av pensionskostnaderna. 

Ovanlig händelse
Det vanliga i fullmäktige är att majoriteten – S, KD, L, C – får igenom det förslag som lagt till församlingen, och att M reserverar sig. Oftast efter att ha lagt ett motförslag i frågan.

Det som hände på torsdagen var att Moderaternas ifrågasättande och förslag fick stöd av SD, Framstegspartiet, den politiskt oberoende Mats Ljungkvist (fd SD) och MP. Antalet ledamöter som fanns närvarande denna kväll i Varagårdsskolans aula var 29. En så kallad minoritetsremittering kräver att minst 1/3 av de närvarande ledamöterna säger nej. Denna kväll röstade 18 personer för S-förslaget medan 11 sa nej och krävde återremittering. Vilket det alltså blev.

Långsiktighet efterlyses
- Majoriteten föreslår en taxehöjning av vattentaxorna med 17,7 %.  Om ni hade haft en långsiktig planering hade denna ökning kunnat minskas med hälften, anförde Margit Johansson (M).

- Bakgrunden till ert handlande är den stora förlusten år 2010 på 10, 3 miljoner kronor som ni fortsätter dra av på följande års plusresultat. Huvudregeln enligt § 5a är att ett negativt årsresultat för ett visst räkenskapsår ska regleras och det redovisade egna kapitalet ska återställas under de närmast följande 3 åren.  Ni har fortsatt att reglera förlusten tom år 2016 och i budgeten för 2017 regleras resterande 252 000 kr.  Detta bryter mot god redovisningsprincip. Redan i M budget föreslog vi en indexreglering av taxorna, vilket hade betytt att våra kommuninvånare hade sluppit denna kraftiga höjning.  Det räcker inte med ökad kommunalskatt och arbetslöshet i Bjuv utan här smäller man till med en kraftig höjning av vattenavgiften. Det låter väldigt omtänksamt, sa Margit Johansson.

Dåligt underhåll
Johansson anmärkte från talarstolen också på underhållet av dagvattenbrunnarna som hon menar inte har rensats kontinuerligt. Vilket haft en negativt bidragande orsak till en del  av de skador och kostnader som uppstod i samband med översvämningarna 2016.

- Man har ett ansvar mot kommuninvånarna och det är att sköta erforderligt underhåll.  Detta har man helt struntat i, avslutade Johansson.

Anders Månsson tog till orda:

- Det regn som föll i juni förra sommaren var ett sk 60-årsregn – inte det man vanligen räknar på, alltså ett sk 10-årsregn. Och att inget system i världen skulle kunna svälja de enorma mängder vatten som under en mycket kort tid rasade ner över bl.a. Bjuvs kommun.

Erkände brister
Kommunalrådet tillstod dock att det finns vissa brister i ledningssystemet i just Bjuv. Det har undersökningar efter regnet visat. Och att detta måste kommunen förstås ta sitt ansvar för. Samt åtgärda.

Enligt presentationen av Ny VA-taxa 2017 uppskattas kostnaden för översvämning till preliminärt cirka 24 miljoner kronor i bokslutet, varav förslagsvis 50% skall belasta VA-kollektivet, påpekade Margit Johansson vidare.

Obesvarad fråga
- Ni väljer då att räkna med 15 miljoner i taxemodellen, fördelat på 5 år, sa hon. Vilket blir 3 miljoner per år.  Denna kostnad skall täckas med höjd taxa på dagvatten, föreslår ni i majoriteten.  Betyder detta att vattentaxan skall höjas varje år? Och med hur mycket i så fall? Beräkningen av taxehöjningen bygger på budgeten för 2016 men enligt vårt förmenande skall det vara bokslutet som skall utgöra beräkningsgrunden.

- M yrkar därför på en återremiss med motivering att bokslutet skall presenteras först för att se hur resultatet skall fördelas mellan VA och taxekollektivet.

Frågan om huruvida taxan är tänkt att höjas varje år de kommande 3 åren eller endast en gång, fick M inte svar på från talarstolen eftersom resultatet av diskussionen blev en omröstning som mynnade ut i att frågan återremitterades.

Oppositionens förtydligande
På fredagen förtydligade sig M också genom att gå ut med ett särskilt pressmeddelande:

- Moderaterna yrkade på återremiss angående höjning av VA-taxan som låg på en höjning med 17,7% per normal villa vilket enligt vår uträkning skulle innebära en ökad månadskostnad för invånarna på cirka 100 kronor, hette det i pressmeddelandet.

- I förslaget till beslut så hänvisas det till bokslutet och hur resultatet ska fördelas men dessa två ärenden har inte varit uppe till beslut ännu i kommunen, skrev Ninnie Lindell, oppositionsråd.

Gemensam uppfattning
- Både majoriteten och vi har i våra budgetar för 2017 med att taxan för vattnet ska lämnas oförändrat tills man vet vad som kommer att hända med Findus. Findus ligger nu ute till försäljning och ingen vet vem eller vilka som kommer att köpa det och hur mycket vatten de nya ägarna i så fall kommer att förbruka. Detta var grunden för M:s begäran om återremiss i fullmäktige, hette det vidare i pressmeddelandet.

Moderaterna reagerade på mötet också starkt mot faktum att en enskild tjänsteman – i det här fallet kommunchefens Christer Pålssons  – arbetat fram förslaget om nedskärningar inom Tekniska enheten. Man tyckte det borde ha varit politikerna och inte minst ledamöterna i det särskilda Tekniska utskottet. Som leds av Niclas Svalö.

”Precis som vanligt”
Kommunalrådet Anders Månsson (S) kontrade i debatten med att allt gått till ”som vanligt” och att han personligen talat med ordförande i Tekniska utskottet – Niclas Svalö.

- Det här har hanterats efter den ordning vi har att tjänstemän arbetar fram ett förslag som vi politiker sedan har att ta ställning till, sa Anders Månsson.

M gav sig dock inte utan hävdade oförtrutet att det rör sig om ett så stort beslut att det inte räcker med en tjänstemans jobb och utöver det krävde man också att få se en konsekvensanalys av förslaget.

Både i ärendet om VA-taxan och nedskärningar på Tekniska påpekade M också att bokslutet inte har varit uppe för beslut eller blivit presenterat i sin helhet, avslutar oppositionsrådet Ninnie Lindell (M).

"Inte samordnat"
Enligt vad bjuvsnytt.se erfar hade det inte skett någon samordning före fullmäktigemötet mellan Moderaterna och de övriga partierna som stöttade M:s krav. Och därmed tillsammans med dem grundade för en återremittering i de två ärendena.

Att oppositionen får igenom krav om återremittering är mycket ovanligt i kommunen som präglats av socialdemokratiskt tänk ända sedan början av 1900-talet.

Några exakta tal har vi inte men så här säger kommunsekreteraren Susan Elmlund:

- Vad jag kan erinra mig på rak arm så hände det i ett ärende 2012. En fråga om NSR där M ville ha en medborgardialog. Att sådana dialoger skulle införas hade fullmäktige på samma möte men någon punkt tidigare, fattat beslut om.

- Men i övrigt kan jag inte dra mig till minnes liknande fall som det som var ett faktum i torsdags, avslutar Susan Elmlund.

Marianne Rönnberg Galmor